Wyniki wyszukiwania
Informacje dla mieszkańców
  Aby przyłączyć się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej należy podjąć następujące kroki: Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych do WiK Zdzieszowice - możliwość pobrania wniosku w zakładce "Pliki do pobrania", Zgłosić Spółce rozpoczęcie robót, Wybudować przyłącz zgodnie z wytycznymi oraz istniejącym projektem, Zgłosić do odbioru przyłącze przed zasypaniem, Zlecić wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych przyłącza, Zawrzeć ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja umowę na odprowadzanie ścieków...   Aby przyłączyć się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej należy podjąć następujące kroki: Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych do WiK Zdzieszowice - możliwość pobrania wniosku w zakładce "Pliki do pobrania"... Podczas spotkania Prezes Spółki Izabela Bielka, oficjalnie podziękowała osobom zaangażowanym w realizację inwestycji - Pani Burmistrz Sybili Zimerman, Panu zastępcy Burmistrza Arturowi Gasz, Pani Sołtys Marii Kampa, Pani Radnej powiatu krapkowickiego Monice Wąsik-Kudla, Panu Witoldowi Lika... przykrycie odstojnika popłuczyn, zestawy pompowe, złoże filtracyjne... W związku z tym mogą występować okresowe przerwy w dostawie wody... ukazały się artykuły w lokalnej prasie na temat wyników konkursu w Tygodniku krapkowickim oraz w Nowinach krapkowickich _________________________________________________________________________                                   W dniu 20... na łamach Nowin krapkowickich ukazał się artykuł na ten temat..., zorganizowała wycieczkę dla uczniów Szkoły Podstawowej w krępnej na Stację Uzdatniania Wody... Podczas wycieczki uczniowie mogli dowiedzieć się skąd się bierze woda w kranach oraz na czym polega proces uzdatniania wody na stacji w ich miejscowości... Na wycieczce obecni byli również Reporterzy z Nowin krapkowickich – artykuł na ten temat ukazał się w dniu 24... Zarząd Spółki składa serdeczne podziękowania mieszkańcom krępnej oraz Rozwadzy za współpracę przy osiągnięciu wspólnego celu,  wyrozumiałość oraz za przyłączenie się do sieci i korzystanie z naszych usług...        Kolejnym krokiem w realizacji projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” było ogłoszenie w dniu 17...
Promocja
Tygodnik krapkowicki Stacja w Raszowej jak nowa Artykuł z 06... Tygodnik krapkowicki Podłączajcie się w Januszkowicach! Artykuł z 06... Nowiny krapkowickie Flash nowiny Artykuł z 09... Tygodnik krapkowicki WiK ma ręce pełne roboty Artykuł z 12... Podczas spotkania Prezes Spółki Izabela Bielka, oficjalnie podziękowała osobom zaangażowanym w realizację inwestycji - Pani Burmistrz Sybili Zimerman, Panu zastępcy Burmistrza Arturowi Gasz, Pani Sołtys Marii Kampa, Pani Radnej powiatu krapkowickiego Monice Wąsik-Kudla, Panu Witoldowi Lika... ukazały się artykuły w lokalnej prasie na temat wyników konkursu w Tygodniku krapkowickim oraz w Nowinach krapkowickich _________________________________________________________________________   W dniu 20... na łamach Nowin krapkowickich ukazał się artykuł na ten temat..., zorganizowała wycieczkę dla uczniów Szkoły Podstawowej w krępnej na Stację Uzdatniania Wody... Podczas wycieczki uczniowie mogli dowiedzieć się skąd się bierze woda w kranach oraz na czym polega proces uzdatniania wody na stacji w ich miejscowości... Na wycieczce obecni byli również Reporterzy z Nowin krapkowickich – artykuł na ten temat ukazał się w dniu 24...
Informacje o projekcie
Natomiast głównym celem jest podniesienie poziomu wyposażenia Aglomeracji Zdzieszowice w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej, poprawa jakości wody pitnej oraz likwidacja źródeł skażenia środowiska...
Kontrakt 1
Podczas spotkania Prezes Spółki Izabela Bielka, oficjalnie podziękowała osobom zaangażowanym w realizację inwestycji - Pani Burmistrz Sybili Zimerman, Panu zastępcy Burmistrza Arturowi Gasz, Pani Sołtys Marii Kampa, Pani Radnej powiatu krapkowickiego Monice Wąsik-Kudla, Panu Witoldowi Lika... Wolności:    - od wysokości nr 75 do 75,    - od wysokości nr 66-72,    - na wysokości apartamentowca,    - od skrzyżowania z ul... Kościelną do skrzyżowania z ul... Wypoczynkową,    - na wysokości skrzyżowania z ul... Wolności: ·         odcinek od skrzyżowania z ul... Raszowską do skrzyżowania z ul... Kościelną, ·         odcinek od skrzyżowania z ul... Młyńską do wysokości numeru 32, ·         odcinek od działek budowlanych przy numerze 94 do wysokości numeru 71, ·         odcinek od wysokości numeru 66 do skrzyżowania z ul... Działkowca, ·         odcinek od skrzyżowania z ul... Lesiańską do wysokości numeru 7, ·         odcinek od wysokości numeru 4 do wysokości numeru 9, ·         odcinek od skrzyżowania z ul... Kościelną do skrzyżowania z ul... Wolności: odcinek od skrzyżowania z ul... Raszowską do skrzyżowania z ul... Kościelną, odcinek od skrzyżowania z ul... Wolności – odcinek od skrzyżowania z ul... Raszowską do skrzyżowania z ul... Kościelną oraz odcinek od skrzyżowania z ul...
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice
Korfantego w Zdzieszowicach   _galeria_21_11_1_1_3_4_0_0_   Zakup samochodu wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej                              Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza _galeria_21_8_1_1_4_4_0_0_   Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości krępna _galeria_21_7_1_1_4_4_0_0_   Podpisanie umowy z wykonawcą robót - Rozwadza _galeria_21_5_1_1_3_5_0_0_     Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu _galeria_21_4_1_1_2_3_0_0_     Aglomeracja Zdzieszowice widziana z lotu ptaka _galeria_21_3_1_1_2_4_0_0_       ...
Promocja
Realizując Projekt, Zarząd Spółki przeprowadził szereg spotkań z mieszkańcami krępnej oraz Rozwadzy...   Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w miejscowości krępna       Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w miejscowości Rozwadza       Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu   Konferencja pn...
Informacje o projekcie
Wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej: umożliwiło korzystanie z kanalizacji sanitarnej 1 791 nowym osobom uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Zdzieszowice poprawę czystości wód powierzchniowych zlewni rzeki Odra Cel ten został  osiągnięty dzięki: wykonaniu około 16,3 km sieci kanalizacji sanitarnej wybudowaniu 8 przepompowni w miejscowości Rozwadza, krępna, Zdzieszowice wykonaniu 335 nowych podłączeń (obecnie zostało podłączonych 211 posesji) zakupowi samochodu wielozadaniowego do bieżącej eksploatacji sieci oraz usuwania awarii Projekt składał się  z VIII kontraktów, którego głównym  celem  było wybudowanie nowej sieci kanalizacyjnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców w aglomeracji Zdzieszowice... Parkowa wartość netto zakończonej realizacji wyniosła: 914 253,27 zł, natomiast wartość netto realizacji kontraktu IV, który zawierał nadzór nad realizacją Kontraktu I wyniosła: 150 000,00 zł w ramach kontraktu wybudowano 1,48 km sieci oraz 2 przepompownie P2, P3 przy ulicy Parkowej  Kontrakt Nr II obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza, wartość netto zakończonej inwestycji wyniosła: 6 292 173,64 zł w ramach kontraktu wybudowano 7,65 km sieci oraz 3 przepompownie P1, P3 przy ulicy Opolskiej i P2 przy ulicy Zdzieszowickiej  Kontrakt Nr III obejmował  budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości krępna, wartość netto zakończonej inwestycji wyniosła: 5 264 414,74 zł w ramach kontraktu wybudowano 7,05 km sieci oraz 3 przepompownie PK1 przy ulicy Jasiońskiej i PK2 przy ulicy Odrzańska i PK3 przy ulicy Cegielnianej  natomiast wartość netto realizacji kontraktu V, który zawierał nadzór nad realizacją Kontraktu II i III wyniosła: 423 000,00 zł Kontrakt Nr VI dotyczy zakupu samochodu wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji  sanitarnej wybudowanej w ramach projektu wartość netto zakupu wyniosła 629 000,00 zł  W trakcie realizacji projektu przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej przy ulicy Korfantego w Zdzieszowicach koszt poniesiony netto wyniósł  91 204,30  zł oraz wyposażono 6 przepompowni wybudowanych w ramach tego projektu w oświetlenie i system monitoringu o wartości  netto 74 050,00 zł Nad realizacją projektu prowadzany był stały nadzór w składzie: Pełnomocnik ds...
Przetargi
2010 5 820 819,50   7 116 572,25 Kontrakt wykonany 3 Kontrakt 33) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości krępna 14...
Kontrakt 3
Kontrakt 3: Budowa kanalizacji w miejscowości krępna    "Wyposażenie przepompowni ścieków wybudowanych w ramach Kontraktów 2 i 3"   W dniu 27... Na terenie przepompowni znajdujących się w miejscowości Rozwadza oraz krępna został zainstalowany system oświetlenia, który ma poprawić bezpieczeństwo w razie awarii oraz uchronić znajdujące się tam elementy przed ewentualną kradzieżą... Na terenie przepompowni w miejscowościach krępna i Rozwadza został zainstalowany monitoring w postaci kamer dzięki którym wzrośnie bezpieczeństwo przed ewentualną kradzieżą wartościowych elementów, które się tam znajdują...     Zakończenie robót budowlanych w miejscowościach krępna oraz Rozwadza W dniu 31... na terenie gminie Zdzieszowice, zakończyły się roboty budowlane związanie z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach krępna i Rozwadza... Projekt  „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice” realizowany przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach obejmował swoim zakresem m... Po odbiorach końcowych, które odbyły się w listopadzie, mieszkańcy wsi krępna oraz Rozwadza będą mogli użytkować nowo wybudowaną kanalizację od 22... Całkowita wartość Projektu, która swoim zakresem obejmowała budowę kanalizacji na ul... Parkowej, Osadników, Wschodniej i Ogrodowej w Zdzieszowicach, w miejscowościach krępna i Rozwadza oraz zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej wynosi 14 461 709,58zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 7 963 455,85zł... Obecnie Spółka uzyskała pozytywną opinię z Ministerstwa Środowiska, na rozszerzenie zakresu rzeczowo-finansowego Projektu, gdzie otrzyma ok... Zakończenie robót budowlanych w miejscowościach krępna oraz Rozwadza:   Wodociągi i Kanalizacja Sp... planowane jest zakończenie robót budowlanych dla inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości krępna" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza"... Prace na terenie Państwa posesji związane z przyłączeniem się do kanalizacji mogą być realizowane następująco:   Wykonanie przyłącza we własnym zakresie, Wykonanie przyłącza przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja, Wykonanie przyłącza przez firmę zewnętrzną...   Niezbędnym dokumentem który, pozwoli na podłączenie się do sieci kanalizacyjnej są warunki techniczne, w których określony jest m...   W przypadku wybrania opcji nr 2 są dwie możliwości wykonania przyłącza:   Z pracami ziemnymi - cały przyłącz wraz z wykopem wykonują pracownicy WiK, bez prac ziemnych - prace związane z wykopem leżą w Państwa zakresie, natomiast przyłącz wykonują pracownicy WiK... w miejscowości krępna: stan zaawansowania robót: 60 %, wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiejska, Stawowa, Wodna, Cegielniana, Poprzeczna (ogółem 2,79 km); odtworzono nawierzchnie asfaltowe w ulicach: Cegielniana, Wiejska, Wodna, Stawowa; wykonano 52 przykanaliki;   W dniu 19... nastąpiło przekazanie Wykonawcy placu budowy i rozpoczęto prace budowlane w miejscowości krępna;     W dniu 19... podpisano umowę na Kontrakt nr 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości krępna” z Wykonawcą firmą PUH „M+” Sp...
Kontrakt 2
Na terenie przepompowni znajdujących się w miejscowości Rozwadza oraz krępna został zainstalowany system oświetlenia, który ma poprawić bezpieczeństwo w razie awarii oraz uchronić znajdujące się tam elementy przed ewentualną kradzieżą... Na terenie przepompowni w miejscowościach krępna i Rozwadza został zainstalowany monitoring w postaci kamer dzięki którym wzrośnie bezpieczeństwo przed ewentualną kradzieżą wartościowych elementów, które się tam znajdują...     Zakończenie robót budowlanych w miejscowościach krępna oraz Rozwadza W dniu 31... na terenie gminie Zdzieszowice, zakończyły się roboty budowlane związanie z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach krępna i Rozwadza... Projekt  „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice” realizowany przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach obejmował swoim zakresem m... Po odbiorach końcowych, które odbyły się w listopadzie, mieszkańcy wsi krępna oraz Rozwadza będą mogli użytkować nowo wybudowaną kanalizację od 22... Całkowita wartość Projektu, która swoim zakresem obejmowała budowę kanalizacji na ul... Parkowej, Osadników, Wschodniej i Ogrodowej w Zdzieszowicach, w miejscowościach krępna i Rozwadza oraz zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej wynosi 14 461 709,58zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 7 963 455,85zł... Obecnie Spółka uzyskała pozytywną opinię z Ministerstwa Środowiska, na rozszerzenie zakresu rzeczowo-finansowego Projektu, gdzie otrzyma ok... Zakończenie robót budowlanych w miejscowościach krępna oraz Rozwadza:   Wodociągi i Kanalizacja Sp... planowane jest zakończenie robót budowlanych dla inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości krępna" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza"... Wykonanie przyłącza we własnym zakresie, 2...   Niezbędnym dokumentem który, pozwoli na podłączenie się do sieci kanalizacyjnej są warunki techniczne, w których określony jest m...   W przypadku wybrania opcji nr 2 są dwie możliwości wykonania przyłącza:   Z pracami ziemnymi - cały przyłącz wraz z wykopem wykonują pracownicy WiK, bez prac ziemnych - prace związane z wykopem leżą w Państwa zakresie, natomiast przyłącz wykonują pracownicy WiK... w miejscowości Rozwadza: stan zaawansowania robót: 85,31 %, wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Pstrowskiego, Korfantego, Żyrowska, krótka, Piaskowa, Jasiońska, Waryńskiego, Żymierskiego, Szkolna, Zdzieszowicka, Polna; Opolska - m...
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska