Wyniki wyszukiwania
Informacje dla mieszkańców
Zgodnie z zapisami umowy podpisanej z Wojewódzkim funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Spółka musiała osiągnąć efekt ekologiczny czyli przyłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej instytucji oraz gospodarstw domowych przewidzianych na etapie składania wniosku o dofinansowanie do końca 2014 roku... Przy wjazdach do miejscowości stanęły dwie tablice informujące o rozpoczęciu Projektu i dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej ze środków funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko... Izabela Bielka podpisała umowę o dofinansowanie ze środków funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice...
Informacje o projekcie
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, a jego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców aglomeracji Zdzieszowice w miejscowości Januszkowice...
Kontrakt 1
Przy wjazdach do miejscowości stanęły dwie tablice informujące o rozpoczęciu Projektu i dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej ze środków funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko...
Promocja
Celem spotkań było między innymi informowanie mieszkańców o uzyskanych środkach na dofinansowanie inwestycji: ,,Poprawa gosporadki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice" przez Unię Europejską ze środków funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013r... Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zorganizował w Turawie wraz ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja Turawa konferencję pn...
Informacje o projekcie
  Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, a jego głównym celem było poprawa jakości życia mieszkańców aglomeracji Zdzieszowice...
JRP
Głownymi jego zadaniami są:   - sporządzanie dokumentacji umożliwiającej aplikowanie w ramach POIiŚ - przygotowanie oraz przeprowadzenie przetargów na poszczególne kontrakty - obsługa administracyjna biura - kontrola nad prawidłową realizacją kontraktów - nadzór i monitorowanie przebiegu realizacji projektu - promocja i upowrzechnianie realizowanego projektu - rozliczanie kontraktów - współpraca z Komsją Europejską oraz Instytucjami Zarządzającymi, Wdrażającymi i Pośredniczącymi w zarządzeniu POIiŚ - kooperacja z zewnętrzymi konsultantami - współpraca z Kancelarią Prawną - archwiwizacja dokumentacji   Biuro Jednostki Realizującej Projekt (JRP) działa zgodnie z: - wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (funduszu Spójności) dotyczącymi wdrażania i realizacji projektów - statutem Spółki WiK oraz procedurami JRP - zapisami umowy przyznającej dofinansowanie     JRP funkcjonuje zgodnie z nastepującym schematem organizacyjnym:    ...
Prawo polskie
Pobierz plik     Zalecenia dla beneficjentów funduszy Unii Europejskiej dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - Wersja z 10 kwietnia 2009 r...
Prawo unijne
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego Pobierz plik    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r... ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego Pobierz plik   Sprostowanie do sprostowania do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r... ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego Pobierz plik    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r... ustanawiające fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94 Pobierz plik   Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r... ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Pobierz plik    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r... ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Pobierz plik    Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r... w sprawie Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Pobierz plik   Rozporządzenie Rady (WE) NR 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r... zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody Pobierz plik    ...
Opis programu
przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków funduszu Spójności i Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego... Powołane w tym celu międzyresortowe grupy robocze opracowywały cele i założenia w poszczególnych obszarach wsparcia Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego i funduszu Spójności...
Wprowadzenie do Funduszu Spójności
Przyczyny powstania   fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r... fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej... fundusz Spójności miał dostarczyć wsparcia finansowego na realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska... z pomocy w ramach funduszu Spójności korzystały cztery kraje: Grecja, Hiszpania, Irlandia i Portugalia... do wsparcia z funduszu Spójności przestała kwalifikować się Irlandia... Dzięki pomocy z funduszu Spójności kraje te mogły osiągnąć kryteria konwergencji dla unii gospodarczej i walutowej, a także kontynuować inwestycje infrastrukturalne..., oprócz wyżej wymienionych państw członkowskich, z pomocy funduszu Spójności korzysta 10 nowych państw członkowskich, w tym Polska...  Cele fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych... Pomoc z funduszu Spójności ma zasięg krajowy, a nie regionalny jak w przypadku funduszy strukturalnych... Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej... fundusz Spójności współfinansuje projekty dotyczące ochrony środowiska i infrastruktury transportowej o wartości przekraczającej 10 mln euro... Założeniem realizacji projektów funduszu Spójności w sektorze środowiska jest dostosowanie istniejących obiektów do norm europejskich, jak również budowa nowych elementów sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego... Wsparcie funduszu Spójności zostało ustanowione na poziomie 50% dla każdego sektora... Beneficjenci funduszu Spójności   Beneficjentami funduszu Spójności są: w sektorze transportu: PKP PLK S... Warunki pomocy   Środki funduszu Spójności są kierowane do państw członkowskich, w których produkt narodowy brutto (PNB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% średniej w państwach Unii Europejskiej, oraz w których opracowany został program zmierzający do spełnienia kryteriów konwergencji ustalonych w art... W przypadku, gdy kraj członkowski nie dotrzyma programu konwergencji dla unii gospodarczej i walutowej, przyznane fundusze mogą zostać wstrzymane... Projekty finansowane z funduszu Spójności powinny być zgodne z postanowieniami traktatów, przyjętymi zgodnie z nimi instrumentami oraz politykami wspólnotowymi łącznie z polityką ochrony środowiska, transportową, w dziedzinie sieci transeuropejskich, polityką konkurencji oraz polityką zamówień publicznych... Budżet Przy wyznaczaniu alokacji środków z funduszu Spójności dla danego kraju brana jest pod uwagę liczba ludności, PNB na jednego mieszkańca, powierzchnia kraju oraz inne czynniki społeczno-ekonomiczne np... Pomoc z funduszu wraz z transferami z funduszy strukturalnych nie powinna przekroczyć 4% PKB kraju beneficjenta... Zgodnie z postanowieniami Traktatu o Przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej na zobowiązania (commitments) podejmowane przez nowe Państwa Członkowskie w ramach interwencji funduszu Spójności, Unia Europejska przeznaczyła na lata 2004 - 2006 środki finansowe w wysokości 7590,5 mln euro według cen z 1999 r...
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska