JRP
W dniu 27.12.2013r na mocy uchwały Nr 9/XII/2013 została powołana Jednostka Realizująca Projekt pn: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”.
 
Biuro Jednostki Realizacji Projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” znajduje się w siedzibie Spółki Wodociągów i Kanalizacji w Zdzieszowicach przy ulicy Wschodniej 2.
 
Prezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Izabela Bielka zgodnie z uchwałą Nr 3/XII/2013 została powołana jako MAO (Measure Authorising Officer) – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, jednocześnie pełniąc funkcję Kierownika Jednostki Realizującej Projekt.
 
Biuro Jednostki Realizującej Projekt (JRP) ma na celu realizację działań związanych ze sporządzeniem, wdrożeniem i monitoringiem projektu pn: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Biuro Jednostki Realizującej Projekt odpowiada za ostateczne wdrożenie i rozliczenie końcowe Projektu. Głownymi jego zadaniami są:
 
- sporządzanie dokumentacji umożliwiającej aplikowanie w ramach POIiŚ
- przygotowanie oraz przeprowadzenie przetargów na poszczególne kontrakty
- obsługa administracyjna biura
- kontrola nad prawidłową realizacją kontraktów
- nadzór i monitorowanie przebiegu realizacji projektu
- promocja i upowrzechnianie realizowanego projektu
- rozliczanie kontraktów
- współpraca z Komsją Europejską oraz Instytucjami Zarządzającymi, Wdrażającymi i Pośredniczącymi w zarządzeniu POIiŚ
- kooperacja z zewnętrzymi konsultantami
- współpraca z Kancelarią Prawną
- archwiwizacja dokumentacji
 
Biuro Jednostki Realizującej Projekt (JRP) działa zgodnie z:
- wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Funduszu Spójności) dotyczącymi wdrażania i realizacji projektów
- statutem Spółki WiK oraz procedurami JRP
- zapisami umowy przyznającej dofinansowanie
 
 
JRP funkcjonuje zgodnie z nastepującym schematem organizacyjnym:
 
 
Dodano: 13-08-2014 08:30 (Artur Kusch)
Zmodyfikowano: 13-08-2014 08:31
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska