Informacje o projekcie
Projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, a jego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców aglomeracji Zdzieszowice w miejscowości Januszkowice. Wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej:
 • umożliwi korzystanie z kanalizacji sanitarnej 1 120 nowym osobom,
 • spowoduje wyeliminowanie problemu przenikania ścieków do wód powierzchniowych,
 • poprawi czystość wód powierzchniowych zlewni rzeki Odra
Cel ten zostanie osiągnięty dzięki:
 • wykonaniu około 10 km sieci kanalizacji sanitarnej
 • wybudowaniu 2 przepompowni sieciowych
 • wykonaniu 220 nowych podłączeń
Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice to 10 km sieci kanalizacyjnej w tym roboty ziemne, budowlano - montażowe. Natomiast głównym celem jest podniesienie poziomu wyposażenia Aglomeracji Zdzieszowice w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej, poprawa jakości wody pitnej oraz likwidacja źródeł skażenia środowiska. Inwestycja ma na celu poprawę warunków sanitarnych, podwyższenie standardu życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem. Zakładany koszt inwestycji to kwota: 10 387 534,92zł w tym środki otrzymane z środków Unii Europejskiej w kwocie : 5 299 884,68zł.
 
Nad realizacją projektu prowadzony jest stały nadzór w składzie:
 • Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu pełniący również funkcję Kierownika Jednostki Realizującej Projekt
 • Specjalista ds. Technicznych
 • Specjalista ds. Finansowych
 • Pracownik Działu Organizacyjnego
 • Zespół Inżyniera Kontraktu
 
 
 
Dodano: 13-08-2014 07:29 (Artur Kusch)
Zmodyfikowano: 20-11-2015 13:07
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska