Prawo polskie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (wersja zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 7 grudnia 2007 r.)
Pobierz plik   (wersja polska)
Pobierz plik  (wersja angielska - Operational Programme Infrastructure and Environment)
 
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja dokumentu 3.3 z 20 stycznia 2010 r.)
Pobierz plik  
Pobierz plik  (tryb "rejestruj zmiany")
 
Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Kryteria wyboru projektów – dokument zaktualizowany przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 23 listopada 2009 r.
Pobierz plik 
 
Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – organizacja systemu oceny i wyboru projektów (wersja dokumentu 3.3 z 20 stycznia 2010 r.)
Pobierz plik
Pobierz plik  (tryb "rejestruj zmiany")
 
Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na priorytety i działania (wersja dokumentu 3.3 z 20 stycznia 2010 r.)
Pobierz plik
Pobierz plik  (tryb "rejestruj zmiany")
 
Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja dokumentu z 20 stycznia 2010 r.)
Pobierz plik
Pobierz plik  ("tryb rejestruj zmiany")
 
Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania
Pobierz plik
 
Lista zmian dokonanych w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - zestawienie uwag uwzględnionych
Pobierz plik
 
Szczegółowy wykaz instytucji pośredniczących i wdrażających dla priorytetów POIiŚ
Pobierz plik 
 
Vadamecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokument ten syntetycznie prezentuje najważniejsze informacje na temat sposobu postępowania z dużym projektem w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Pobierz plik  
 
Zalecenia dla beneficjentów funduszy Unii Europejskiej dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - Wersja z 10 kwietnia 2009 r.
Pobierz plik
Dodano: 24-03-2010 12:09 (Artur Kusch)
Zmodyfikowano: 17-10-2012 09:02
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska