Informacje o projekcie

Projekt został rozpoczęty 16.09.2008 r.
Termin zakończenia  inwestycji upłynął z dniem - 28.11.2012 r.
Zakończenie realizacji Projektu nastąpiło w dniu  - 31.12.2013 r.
Termin uzyskania efektu ekologicznego przypada na dzień - 31.12.2014 r. 

Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, a jego głównym celem było poprawa jakości życia mieszkańców aglomeracji Zdzieszowice. Wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej:

 • umożliwiło korzystanie z kanalizacji sanitarnej 1 791 nowym osobom
 • uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Zdzieszowice
 • poprawę czystości wód powierzchniowych zlewni rzeki Odra

Cel ten został  osiągnięty dzięki:

 • wykonaniu około 16,3 km sieci kanalizacji sanitarnej
 • wybudowaniu 8 przepompowni w miejscowości Rozwadza, Krępna, Zdzieszowice
 • wykonaniu 335 nowych podłączeń (obecnie zostało podłączonych 211 posesji)
 • zakupowi samochodu wielozadaniowego do bieżącej eksploatacji sieci oraz usuwania awarii

Projekt składał się  z VIII kontraktów, którego głównym  celem  było wybudowanie nowej sieci kanalizacyjnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców w aglomeracji Zdzieszowice.  

Dzięki uzyskanej dotacji wybudowano:

Kontrakt  Nr I obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w części miasta Zdzieszowice – ul. Osadników, ul. Wschodnia, ul. Parkowa wartość netto zakończonej realizacji wyniosła: 914 253,27 zł, natomiast wartość netto realizacji kontraktu IV, który zawierał nadzór nad realizacją Kontraktu I wyniosła: 150 000,00 zł w ramach kontraktu wybudowano 1,48 km sieci oraz 2 przepompownie P2, P3 przy ulicy Parkowej 

Kontrakt Nr II obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza, wartość netto zakończonej inwestycji wyniosła: 6 292 173,64 zł w ramach kontraktu wybudowano 7,65 km sieci oraz 3 przepompownie P1, P3 przy ulicy Opolskiej i P2 przy ulicy Zdzieszowickiej 

Kontrakt Nr III obejmował  budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna, wartość netto zakończonej inwestycji wyniosła: 5 264 414,74 zł w ramach kontraktu wybudowano 7,05 km sieci oraz 3 przepompownie PK1 przy ulicy Jasiońskiej i PK2 przy ulicy Odrzańska i PK3 przy ulicy Cegielnianej  natomiast wartość netto realizacji kontraktu V, który zawierał nadzór nad realizacją Kontraktu II i III wyniosła: 423 000,00 zł

Kontrakt Nr VI dotyczy zakupu samochodu wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji  sanitarnej wybudowanej w ramach projektu wartość netto zakupu wyniosła 629 000,00 zł

 W trakcie realizacji projektu przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej przy ulicy Korfantego w Zdzieszowicach koszt poniesiony netto wyniósł  91 204,30  oraz wyposażono 6 przepompowni wybudowanych w ramach tego projektu w oświetlenie i system monitoringu o wartości  netto 74 050,00 zł

Nad realizacją projektu prowadzany był stały nadzór w składzie:

 • Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
 • Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
 • Specjalista ds. Organizacyjnych i Procedur Przetargowych
 • Specjalista ds. Promocji i Monitoringu
 • Pracownik Działu Organizacyjnego 
Dodano: 24-03-2010 11:35 (Artur Kusch)
Zmodyfikowano: 13-08-2014 09:38
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska